Framtidens sjukvård – så blir vi diagnostiserade och behandlade i framtiden

Vi befinner oss i en tid där nya banbrytande teknologier såsom artificiell intelligens, nästa generations DNA-sekvensering och datadriven precisionsmedicin ritar om landskapet inom hälso- och sjukvården i rasande takt. Marknaden för AI inom vården beräknas överstiga 100 miljarder dollar år 2028, med en årlig tillväxt på över 47 % jämfört med dagens nivå. Innovationer inom DNA-sekvensering banar väg för datadriven precisionsmedicin och behandlingar som kan anpassas specifikt för varje individs genetiska profil. Dessa framsteg, förstärkta av innovationer inom healthtech och medtech, syftar till att förbättra patientupplevelsen, optimera tillgången på vård och effektivisera sjukvårdsprocesserna. När det gäller digitalisering inom vården finns det stor potential för förändring och förbättring. Enligt en undersökning utforskades digital transformation av 99 % av tillfrågade aktörer inom hälso- och sjukvård, medan endast 12 % hade implementerat digital teknik fullt ut.

 

Innovationerna som formar framtidens sjukvård

Just nu utvecklas hälso- och sjukvården snabbare än någonsin. Låt oss titta närmare på vad vi kan vänta oss av framtidens sjukvård, med några svenska life science-bolag som exempel. Observera att en del av de produkter som beskrivs är produkter under utveckling.

 

Datadriven precisionsmedicin möjliggör individanpassade behandlingar

Ett tydligt exempel inom datadriven precisionsmedicin är bioteknik-bolaget Neogap som utvecklat en unik metod för att behandla cancer baserat på tumörens genetiska sammansättning. Eftersom cancer uppstår från våra egna celler är varje cancerfall unikt. Även cancerceller hos samma patient och tumör kan vara olika. Det innebär att ett läkemedel som fungerar för en patient kanske inte har någon effekt alls hos en annan patient. Till skillnad från traditionella cancerbehandlingar är Neogaps behandling skräddarsydd för varje patient och dess specifika tumörceller. Bolagets unika tekniker PIOR® och EpiTCer®, kombinerar AI och bioteknik för att analysera tumörens genetiska sammansättning. Med hjälp av dessa data skräddarsys en behandling som nyttjar patientens egna T-celler för att specifikt rikta in sig på och utrota cancercellerna.

Liquid biopsy, eller flytande biopsi, är ett område inom precisionsmedicin som möjliggör mer exakta och personliga behandlingsstrategier. Genom flytande biopsi går det att screena för genetiska mutationer, sjukdomsmarkörer och annan molekylär information från ett enkelt blodprov eller annan kroppsvätska. SAGA Diagnostics har utvecklat ultrakänsliga flytande biopsitester för tidig upptäckt av canceråterfall. Bolaget har ett unikt tillvägagångssätt för att bättre kunna identifiera tidiga tecken på canceråterfall, vilket gör att man kan rikta behandlingsinsatser där de gör mest nytta och undvika överbehandling med onödiga biverkningar och lidande.  

 

Distansvård på patientens villkor

Föreställ dig en framtid där du inte behöver lämna hemmet för att lämna ett blodprov. Den framtiden är nu! Medtech-bolaget Capitainer har utvecklat innovativa produkter för blodprovstagning i hemmet. Istället för att besöka en vårdcentral kan du själv enkelt ta blodprovet hemma när det passar dig, med samma kvalitet som om det hade tagits av utbildad medicinsk personal på en vårdcentral. Provet skickas sen till ett labb med vanlig post för analys, och kräver varken kyltransport eller specialförpackning. I linje med det växande behovet av tillgängliga och användarvänliga vårdlösningar är Capitainers produkter för egenprovtagning i hemmet ett viktigt steg mot förbättrad distansvård – på patientens villkor.

 

Optimerade och effektiviserade sjukvårdsprocesser

Varje år utförs över 300 miljoner operationer globalt, och hela 25 % av alla patienter drabbas av någon form av komplikation efter en operation. Det beror till stor del på att många vårdprocesser fortfarande inte utförs enligt etablerade, internationella riktlinjer. Healthtech-bolaget Encare har utvecklat en mjukvarulösning som hjälper sjukhus att implementera best-practice genom hela vårdkedjan – från diagnos och förberedelser till operation och rehabilitering. Encares mjukvara hjälper vårdgivare att minska antalet komplikationer, påskynda patienternas återhämtning och därmed förkorta sjukhusvistelsen – vilket också leder till betydande kostnadsbesparingar inom vården.

 

Framtidens diagnostik utgår från generna

Idag kan vi kartlägga en persons hela arvsmassa snabbare och billigare än någonsin. Genom att läsa av koden i DNA-prover genom så kallad DNA-sekvensering och använda genetisk information inom diagnostik och behandling förbättras möjligheten att tidig upptäcka och behandla komplexa sjukdomar såsom cancer. Nuvarande metoder för DNA-sekvensering har dock fortfarande en begränsad kapacitet och relativt hög kostnad, vilket hindrar en bredare tillämpning av DNA-sekvensering inom sjukvård och forskning. Bolaget Single Technologies har utvecklat en unik DNA-sekvenserare som använder 3D-teknologi för att avläsa DNA mer effektivt. Bolagets teknik har potential att leda till att man kan sekvensera större mängd DNA till en lägre kostnad och kan därför bli en viktig pusselbit inom precisionsmedicin och framtidens diagnostik.

Samtliga bolag som exemplifierats ovan ingår i Scietys portfölj av innovativa bolag som utvecklar livsviktiga innovationer inom diagnostik, medicin och vård. Vi på Sciety fortsätter med spänning att bevaka life science-fältet och identifiera de mest lovande bolagen inom life science och digital hälsa.

 

Vi hittar guldkornen åt dig

Sciety är ett ledande investeringsbolag inom life science, med fokus på Norden. Vi arbetar för att ta vara på kraften i innovationer och potential i svensk forskning. Genom att tillhandahålla kapital och nätverk hjälper Sciety de främsta life science-innovationerna att gå från idé till impact. Varje år utvärderar vi hundratals bolag för att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna, och vi har nära relationer med framstående forskare och forskningsgrupper vid svenska universitet. Vi investerar egna medel i bolagen och erbjuder vårt investerarnätverk Sciety Venture Partners möjlighet att investera på samma villkor. Sedan starten har Sciety investerat över 1 miljard SEK i 27 bolag. 8 av dessa bolag har förvärvats eller börsnoterats framgångsrikt.

”Sciety har ett starkt deal flow och ett gediget kunnande inom life science och sjukvård. Linc har investerat i flera onoterade life science-bolag tillsammans med Sciety.”

–  Bengt Julander, Ordförande i Linc & Senior Advisor hos Sciety.

 

Vill du ta del av kommande investeringsmöjligheter?

Som medlem i vårt nätverk Sciety Venture Partners får du tillgång till investeringsmöjligheter med potential att bidra till ett friskare samhälle och ge god avkastning. Anmäl dig här för att få information om aktuella erbjudanden, inbjudningar till bolagspresentationer och event.

Disclaimer: Informationen som finns i våra e-postmeddelanden och annan kommunikation är endast avsedd för informationsändamål och är inte avsedd att utgöra råd eller rekommendationer om någon investering. Vi garanterar inte noggrannheten, fullständigheten, aktualiteten eller lämpligheten av någon information som tillhandahålls.

Observera att vår kommunikation inte är avsedd för distribution till, eller användning av, någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller land där en sådan distribution eller användning skulle strida mot lokal lag eller reglering. I synnerhet är vår kommunikation inte avsedd för personer i USA eller Australien.

Vi tar inte något ansvar för någon förlust eller skada som uppstår från användningen av vår kommunikation, inklusive men inte begränsat till några investeringsbeslut som gjorts baserat på den tillhandahållna informationen.

Observera också att varje investering i privata bolag innebär en hög grad av risk och inte är lämplig för alla investerare. Innan du gör några investeringar, måste du läsa och acceptera våra allmänna villkor för investeringar, vilka kan hittas på följande länk: Allmänna villkor för investeringar.